Hepatitis B Splice-Generated Protein Antibodies in Syrian Chronic Hepatitis B Patients: Incidence and Significance

CITEDBY Reports

  1. An Ning, Xiaoying Wu, Hongyu Li, Jinyi Liang, Zulu Gao, Jia Shen, Zhen Liu, Jun Xu, Fei Hu, Feng Wu, Pengyu Ji, Zhongdao Wu, Xi Sun, . Abnormal liver function in different patients with Schistosoma japonicum. Parasitology Research, 2015; 114(1): 85.
    Crossref