Performance and Utility of Transient Elastography and Non-Invasive Markers of Liver Fiibrosis in Patients with Autoimmune Hepatitis: A Single Centre Experience

CITEDBY Reports

  1. Hongqin Xu, Wenli Kong, Lei Liu, Xiumei Chi, Xiaomei Wang, Ruihong Wu, Xiuzhu Gao, Huan Wang, Limei Qu, Yue Qi, Yu Pan, Junqi Niu, . Accuracy of M2BPGi, compared with Fibro Scan®, in analysis of liver fibrosis in patients with hepatitis C. BMC Gastroenterology, 2017; 17(1): .
    Crossref